TAK PRACUJEMY / THIS IS HOW WE WORK :

0

jak pracujemy 1

1. POZNANIE  /  1. MEETING

Poznanie Inwestora i tematu. Wysłuchanie jego potrzeb i wizji. Określenie zadania projektowego. /

Getting to know a client and the commission. Listening to their needs and vision. Defining the design task.

jak pracujemy 2

2. ANALIZA  /  2. ANALYSIS
Zebranie i analiza wszystkich materiałów związanych z tematem (mapy, przepisy, normy). Wizja lokalna na miejscu inwestycji i inwentaryzacja. /

Research and analysis of all the materials connected with the task (eg maps, law regulations, standards). The visit to the construction site, measurements.

jak pracujemy 3

3. KONCEPCJA  /  3. CONCEPTION
Przygotowanie koncepcji projektowej najczęściej w kilku wariantach. Spotkania z inwestorem, konsultacje. Praca na szkicach, schematach, makietach i wizualizacjach itp./

Preparing the design conception in different variants. Meetings with the client, consultations. The work on sketches, schemes, models, visualizations etc.

jak pracujemy 5

4. PROJEKT BUDOWLANY  /  4. FINAL PROJECT
Opracowanie dokumentacji technicznej. Współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin. Załatwianie formalności np. pozwolenia na budowę. /

Preparing the technical documentation. Cooperation with specialists from various fields. Taking care of formal issues, such as building permit.

jak pracujemy 6

5. PROJEKT WYKONAWCZY  /  5. DETAILED PLANS
Dalsze uszczegóławianie projektu i kolejne decyzje projektowe. Opracowanie rysunków detali. /

Preparing more detailed plans and all technical drawings that are necessary.

jak pracujemy 7

6. NADZÓR NAD REALIZACJĄ PROJEKTU  /  6. SUPERVISION ON THE BUILDING SITE
Pomoc w doborze odpowiednich wykonawców, producentów. Współpraca z wykonawcami. Czuwanie nad przebiegiem prac na budowie. /

Help in choosing material suppliers and producers. Cooperation with building constructors. Watching the whole building process.

 jak pracujemy 8

7. ŻYCIE  /  7. LIFE 
Realizacja wchodzi w najważniejszą fazę – konfrontację z użytkownikami. Projekt zaczyna żyć … /

The most important stage : confrontation with the users. The design starts to live …